گزارش Archive

گزارش وضع موجود محلات ناحیه ۱۰ سنندج

87 صفحه بصورت pdf از گزارش وضع موجود محلات ناحیه ۱۰ سنندجفصل اول : بررسی و شناخت شهرفصل دوم :مطالعات جغرافیاییفصل سوم :خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهرفصل چهرام :مطالعات اقتصادی فصل پنجم : مطالعات عمرانی و مدیریت شهریفصل ششم :مطالعات کالبید