نامه Archive

پاورپوینت پاورپوینت درس گزيده اي از سياست نامه و قابوس نامه

1 . آشنايي با سياست نامه2 . آشنايي با ويژگي هاي نثر قرن پنجم3. آشنايي با شيوه نگارش ودريافت زيبايي هاي لغوي ومعنوي نثرنظام الملك4 . تشخيص نقاط ضعف و قوت قلم نويسنده5. آشنايي با مسائل سياسي ،اجتماعي وفرهنگي دوره سلجوقيان 6. بررسي وتجزيه وتحليل نظام سازمانهاي اداري ،طبقات اجتماعي آداب ورسوم روزگار سلجوقيان 7. تجزيه وتحليل انديشه مؤلف ودر نهايت پذيرش يا رد مضامين …

پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی خانه اقوام با رویکرد ارتقا تعاملات اجتماعی در اهواز

چکیده زیربنای جامعه را فرهنگ تشکیل می دهد و موجودیت اقوام متعدد، وامدار این رکن اساسی و عنصر حرکت ساز و نقش آفرین می باشد. مهم ترین عوامل فرهنگ ساز، ارزش های معنوی، کرامت های اخلاقی، معارف، ابتکارات و خلاقیت هایی هستند که خود ریشه در حقیقت جویی دارند و برای نسلی نوخاسته، پویا و بالنده، خودآگاهی فرهنگی و توجه به هویت اصیل و بومی، …

پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی بیمارستان تخصصی کودکان با تاکید بر کاهش استرس از دیدگاه روان

چکیده      محیط معماري به عنوان بستر فعالیت هاي انسان تأثیرات عمیقی را برسلامت روان او می گذارد. کاهش استرس در انسان به عنوان یکی  از شاخصه هاي سلامت بیماران می تواند با طراحی درست این بستر تامین گردد. ازجمله محیط هاي معماري که به اقتضاي فعالیت هاي جاري در خود، بسیار پراسترس می باشد بیمارستان است. این استرس با اثرات منفی بر سلامت بیمار، …

پایان نامه طراحی و نصب خط هوایی

    تعمیر و راه اندازی و نصب انواع آبشیرین کن ها طراحی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری کیله سیستم های حرارتی و برودتی طراحی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و احداث شبکه های انتقال فشار ضعیف ، متوسط و فوق و توزیع طراحی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و احداث ایستگاه های …

پایان نامه رله رشته برق

فهرست مطالب این پایان نامه…. فصل 1-   شبكه قدرت از توليد تا مصرف 1-1-     محدوديت توليد 1-2-     انتقال قدرت 1-3-     توزيع و مصرف قدرت 1-4-     آرايش تر نسفورماتورهاي قدرت 1-5-     اجزاء يك پست انتقال يا فوق توزيع 1-6-     ضرورت اتصال به زمين 1-7-     تانك رزيستانس فصل 2-    ضرورت برقراري حفاظت در سیستم قدرت 2-1-     انواع سيستمهاي اوركارنتي 2-2-     سيستم حفاظت اورك رنتي فاز به زمين 2-3-     حفاظت …

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و جو سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان معاونت اداری-مالی سازما

1مقدمه       سازمان ها شاهد تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی زیادی در محیط پیرامون خود هستند.محیطی که در آن،رقابت فزاینده جهانی، توسعه و گسترش تکنولوژی اطلاعات و تغییرات در ویژگیهای جمعیت شناختی نیروی انسانی و مشتریان در قلب تغییرات قرار دارند.(مقیلی،حسن پور،2010) سلامت سازمانی ،چارچوبی برای مفهوم سازی جو عمومی سازمان است.مفهوم سلامتی مثبت در یک سازمان توجه را به شرایطی جلب میکند …

بررسی عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانک ها

فصل اول؛ کليات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………..2 1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….3 1-2 بيان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………….4 1-3 ضرورت و اهميت تحقيق…………………………………………………………………………………………………..8 1-3-1 فوايد نظری…………………………………………………………………………………………………………………8 1-3-2 فوايد عملی………………………………………………………………………………………………………………10 1-4 اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………..11 1-4-1 هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………11 1-4-2 هدف های فرعی………………………………………………………………………………………………………..11 1-5 فرضيات……………………………………………………………………………………………………………………….12 1-5-1 فرضيه اصلی……………………………………………………………………………………………………………..12 1-5-2 فرضيه های فرعی………………………………………………………………………………………………………12 1-6 متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….13 1-6-1 متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………13 1-6-2 متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………..13 1-7 قلمرو تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………15 1-7-1 قلمرو زمانی تحقيق…………………………………………………………………………………………………….15 1-7-2 قلمرو مکانی تحقيق……………………………………………………………………………………………………15 1-7-3 قلمرو موضوعی تحقيق……………………………………………………………………………………………….15 1-8 تعاريف …

بررسی مقایسه ای بازده سبد سهام شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای تولیدی در بورس اوراق بهادار

فصل اول:کلیات پژوهش 1-1 مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………………   2 1-2 تشریح و بیان موضوع ………………………………………………………………………………………………………..   2 1-3 اهمیت و اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 5 1-3-1 تجزیه و تحلیل اوراق بهادار …………………………………………………………………………………………… 5 1-3-2 مدیریت پرتفوی     ……………………………………………………………………………………………………….. 6 1-4 نهاد یا مؤسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره بگیرند ……………………………………….. 6 1-5 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 7 1-6 تعریف متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 7 1-7 ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 10 فصل دوم:مروری بر ادبیات پژوهش 2-1 …