نامه Archive

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نم

مقدمه جریانات نقدی یکی از شاخص های مهم در ارزیابی واحد اقتصادی می باشد که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و..، نقش محوری دارد. بر همين اساس با توجه به اهميت جريانات نقدي ممكن است اين مهم دستخوش يكسري نفوذهاي نمايندگي شود بنابراین این تحقیق با توجه به نقش ساختار کنترل بر حساسيت …

پایان نامه بررسي رابطۀ ويژگيهاي شخصيتي و سلامت روان در بين دانش آموزان

فصل اول(كليات پژوهش)                                                1 مقدمه                                                                                                   2 بيان مسئله                                                                                             4 ضرورت واهميت تحقيق                                                                       6 اهداف تحقيق                                                                                       8 فرضيه هاي تحقيق                                                                                8 متغيرهاي تحقيق                                                                                    8 تعاريف نظري                                                                                       8 تعاريف عملياتي                                                                                   9 فصل دوم(پيشينه پژوهش)                                                 10 شخصيت ومفهوم آن                                                                            11 ضرورت مطالعه وشناخت شخصيت                                                      13 نظريه هاي شخصيت(شخصيت ورويكرد روانكاوي)                             14 نظريه تحليلي يونگ                                                                              15 نظريه پويايي رواني –اجتماعي                                                              16 نظريه بودائيسم درباره شخصيت انسان                                                   18 نظريه اسلام …

پابان نامه بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی با عملکرد سازمان های خدماتی

  فصل اول : کلیات تحقیق    مقدمه        2  بیان مساله 3  اهمیت و ضرورت تحقیق   4  اهداف تحقیق          6  چهارچوب نظری تحقیق     6  سوالات تحقیق     7  فرضیه های تحقیق 7  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق          8  عملکرد سازمان            8  قابلیت های بازاریابی     9  جهت گیری های استراتژیک        9  قلمرو تحقیق         11   قلمرو موضوعی 11  قلمرو زمانی      11  قلمرو مکانی     11   مرور منابع …

پایان نامه اثر توسعه ی مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی

                                   11 2-2-توسعه مالی……………………………………………………………………………………………………………12 2-2-1- توسعه مالی و تجارت………………………………………………………………………………………..14  ……………………………………………………………………19  ……………………………………………………………………………….22  ………………………………………………………………………………………25 2-3-1-اثر رشد اقتصادی بر سیاست­های زیست­محیطی……………………………………………………...31  ………………………………………………………..36  ……45  …………………………………………………………………………………………………………47 2-4-1- …………..47  ……………..51  ………………………53  …………………………………………………………………………………………….54  ………………………………………………………………………………………………………………………56      ………………………………………………………………………………………………………….57    …………………………………………………………………………………….60  …………………………………………………………………………………………………..64       3-4-4- آزمون لین و لوین(LL)……………………………………………………………………………………..67  68  69  …………………………………………………………………………………………69    …………………………………………………………………………………………………………..71         …

پایان نامه احساس عدالت و رابطه آن با گرايش هاي سياسي در جامعه

فصل اول: کليات تحقيق 1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 2-1 طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 3-1 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 4-1 ضرورت و اهميت موضوع………………………………………………………………………………………………………… 5 5-1 مرور پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 12 6-1 جمع­بندي فصل…………………………………………………………………………………………………………………………. 28 فصل دوم: مباني نظري پژوهش 1-2 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 2-2 ديدگاه­هاي مربوط به گرايش‌هاي سياسي……………………………………………………………………………………. 31 3-2 نظريه‌هاي مربوط به گرايش سياسي……………………………………………………………………………………………. 36 4-2 ديدگاه­هاي مربوط به عدالت……………………………………………………………………………………………………… 49 5-2 احساس عدالت………………………………………………………………………………………………………………………….. 60 6-2 چارچوب نظري …