آموزش Archive

بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان

چکیده هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان شبکه و مرکز بهداشت  می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد همچنین از لحاظ هدف کاربردی  و از لحاظ جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان مراکز بهداشت بوشهر به تعداد 700 نفر و تعداد نمونه ی …

عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیر

چکیده  خانواده نخستین محیطی است که کودک درآن پرورش می یابد.  تولدوحضور كودكي با كم تواني هوشی در هر خانواده اي مي تواند رويدادي نامطلوب و چالش زا تلقي شود و بر تمامی ابعاد خانواده تاثیر گذار باشد. هدف­کلی این پژوهش بررسی مقایسه ای عملکرد وسازگاری خانواده های دارای نوجوان کم­توان­هوشی استفاده کننده ­از خدمات توانبخشی­روزانه وخانواده هایی­که از این خدمات استفاده  نمی کنند می …

خلاصه کتاب یادگیری و نظریه های یادگیری در روانشناسی

فهرست مقدمه. 5مراحل شكل گيري و بازيابي حافظه. 5طبقه بندي حافظه بر اساس نوع اطلاعات در حافظه بلند مدت.. 7مركز حافظه در مغز كجاست.. 8حافظه کوتاه مدت.. 12یک آزمایش ساده برای تعیین فراخنای حافظه. 12حافظه دراز مدت.. 12حافظه حسی. 13رابطه بین دو نوع حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت.. 14تمایز روانشناختی. 14تمایز زیست‌شناختی. 14تعریف تربیتی هوش.. 15تعریف تحلیلی هوش.. 15تعریف کاربردی هوش.. 15تاریخچه مطالعات …

الگوریتم بهینه سازی مبنی بر یادگیری – آموزش Teaching–learning-based optimization (TLBO)

چکیده: الگوریتم های جمعیت الهام گرفته شده طبیعی یک تحقیق میدانی می باشد که با پدیده‌های طبیعی متفاوتی شباهت دارد به منظور حل بسیاری از مشکلات. محققان چندین الگوریتم را پیشنهاد کرده اند که به پدیده‌های طبیعی متفاوت توجه دارند. بهینه‌سازی مبنی بر یادگیری آموزش (TLBO) یکی از الگوریتم‌های مبنی بر جمعیت پیشنهادی اخیر می باشد که با مرحله یادگیری آموزشی کلاس درس شباهت دارد. …

دانلود تحقیق برابري در آموزش با تأكيد بر جنسيت

مقدمه : استمرار و بقاي هر جامعه اي مستلزم آن است كه مجموعه اي از باورها، دانشها و رفتار و گرايشها و مهارتهاي آن به نسلهاي بعدي منتقل شود. سازو كار وسيله اين انتقال «آموزش و پرورش» است. آموزش و پرورش به معني اعم آن مترادف ، « جامعه پذيري» است يعني فراگردي كه از طريق آن افراد به يادگيري نقشها، قواعد و به طور …

تحقیق برابري در آموزش با تأكيد بر جنسيت

مقدمه : استمرار و بقاي هر جامعه اي مستلزم آن است كه مجموعه اي از باورها، دانشها و رفتار و گرايشها و مهارتهاي آن به نسلهاي بعدي منتقل شود. سازو كار وسيله اين انتقال «آموزش و پرورش» است. آموزش و پرورش به معني اعم آن مترادف ، « جامعه پذيري» است يعني فراگردي كه از طريق آن افراد به يادگيري نقشها، قواعد و به طور …

دانلود پروژه اثر بکارگیری سیستم آموزش مجازی بر دانشجویان

در سال (1997 )یک مرکز داخلی آمریکا برای آموزش مجازی آماری را ارائه داده بود که فقط یک سوم از مؤسسات آموزش عالی آموزش مجازی را پیشنهاد کرده بودند. در (1999) محققان ادعا کردند که( 85%) از دانشکده ها و دانشگاهها در سطح پیشنهاد مقدماتی تدريس آموزش مجازی هستند و رقابتهای آموزش مجازی به وسیله آنها هموار شده است (2002). خیلی از دانشکده های مدرن …

پروژه اثر بکارگیری سیستم آموزش مجازی بر دانشجویان

در سال (1997 )یک مرکز داخلی آمریکا برای آموزش مجازی آماری را ارائه داده بود که فقط یک سوم از مؤسسات آموزش عالی آموزش مجازی را پیشنهاد کرده بودند. در (1999) محققان ادعا کردند که( 85%) از دانشکده ها و دانشگاهها در سطح پیشنهاد مقدماتی تدريس آموزش مجازی هستند و رقابتهای آموزش مجازی به وسیله آنها هموار شده است (2002). خیلی از دانشکده های مدرن …

نظریه های یادگیری

فهرستمقدمه. 3چگونگي يادگيري اجتماعي.. 4پيشينه نظريه‌هاي يادگيري.. 5بازگشت… 6چهارچوب ادراكي.. 7تعامل دوسويه. 7يادگيري كاروري و جانشيني.. 8يادگيري و عملكرد. 8اهميت تقليد در يادگيري.. 9جنبه غريزي تقليد. 9جنبه رشدي تقليد. 9چگونگي يادگيري اجتماعي.. 10پيشينه نظريه‌هاي يادگيري.. 11يادگيري كاروري و جانشيني.. 13يادگيري و عملكرد. 14اهميت تقليد در يادگيري.. 15جنبه غريزي تقليد. 15جنبه رشدي تقليد. 16شرطي بودن تقليد. 16رفتار ابزاري بودن تقليد. 17‌فرایندهای سرمشق یا الگوسازی.. 36سیر تحولی …