کتاب کامل اصول بيوشيمي لنينجر – جلد اول

کتاب کامل اصول بيوشيمي لنينجر - جلد اول
کتاب کامل اصول بيوشيمي لنينجر – جلد اول
نسخه ترجمه شده
پی دی اف با کیفیت عادی
بهمراه پیوست رنگی کتاب

شروع – پایه های بیوشیمی – پی دی اف کتابی فارسی
قسمت اول – ساختمان و کاتالیز – پی دی اف کتابی فارسی
فصل اول – پایه های بیوشیمی – پی دی اف کتابی فارسی
فصل دوم – آب – پی دی اف کتابی فارسی
فصل سوم – اسیدهای آمینه ، پپتیدها و پروتئین ها – پی دی اف کتابی فارسی
فصل چهارم – ساختمان سه بعدی پروتئین ها – پی دی اف کتابی فارسی
فصل پنجم – عملکرد پروتئین – پی دی اف کتابی فارسی
فصل ششم – آنزیم ها – پی دی اف کتابی فارسی
فصل هفتم – کربوهیدارات ها و گلیکوبیولوژی – پی دی اف کتابی فارسی
فصل هشتم – نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک – پی دی اف کتابی فارسی
فصل نهم – فناوری های اطلاعاتی وابسته به DNA – پی دی اف کتابی فارسی
فصل دهم – لیپیدها – پی دی اف کتابی فارسی
فصل یازدهم – غشاهای بیولوژیک و انتقال مواد – پی دی اف کتابی فارسی
فصل دوازدهم – پیام رسانی بیولوژیک – پی دی اف کتابی فارسی
قسمت دوم – بیوانرژتیک و متابولیسم – پی دی اف کتابی فارسی
فصل سیزدهم – اصول بیوانرژتیک – پی دی اف کتابی فارسی
فصل چهاردهم – گلیکولیز ، گلوکونئوژنز و مسیر پنتوزفسفات – پی دی اف کتابی فارسی
فصل پانزدهم – اصول تنظیم متابولیک: گلوکز و گلیکوژن – پی دی اف کتابی فارسی
فصل شانزدهم – چرخه اسید سیتریک – پی دی اف کتابی فارسی
فصل هفدهم – کاتابولیسم اسیدهای چرب – پی دی اف کتابی فارسی
فصل هجدهم – اکسیداسیون اسیدهای آمینه و تولید اوره – پی دی اف کتابی فارسی
فصل نوزدهم – فسفریلاسیون اکسیداتیو و فتوفسفریلاسیون – پی دی اف کتابی فارسی
فصل بیستم – بیوسنتز کربوهیدرات ها در گیاهان و باکتری ها – پی دی اف کتابی فارسی
فصل بیست و یکم – بیوسنتز لیپیدها – پی دی اف کتابی فارسی
فصل بیست و دوم – بیوسنتز اسیدهای آمینه ، نوکلئوتیدها و ملکول های وابسته – پی دی اف کتابی فارسی
فصل بیست و سوم – یکپارچگی و تنظیم هورمونی متابولیسم در پستانداران – پی دی اف کتابی فارسی
قسمت سوم – مسیرهای اطلاعاتی – پی دی اف کتابی فارسی
فصل بیست و چهارم – ژن ها و کروموزوم ها – پی دی اف کتابی فارسی
فصل بیست و پنجم – متابولیسم DNA – پی دی اف کتابی فارسی
فصل بیست و ششم – متابولیسم RNA – پی دی اف کتابی فارسی
فصل بیست و هفتم – متابولیسم پروتئین – پی دی اف کتابی فارسی
فصل بیست و هشتم – تنظیم بیان ژن – پی دی اف کتابی فارسی

Leave a Reply