آزبست و خطرات زيست محيطي مرتبط با آزبست

آزبست و خطرات زيست محيطي مرتبط با آزبست

دانلود کتاب آزبست و خطرات زيست محيطي مرتبط با آزبست که شامل 41 صفحه و مشتمل بر بخش های زیر است :

فهرست مطالب
1- کانی شناسی آزبست
2- انواع آزبست
2-1 کریزوتایل (3MGO,2SIO2,2H2O)

Leave a Reply