گزارش کارآزمایشگاه مکانیک خاک

گزارش کارآزمایشگاه مکانیک خاک

ما دراین گزارش کار نحوه آزمایش نتایج و نتیجه گیری اشاره کردیم که با توجه به اهمیت مکانیک خاک در پروژه های عمرانی تاثیر بسزایی دارد که با عنایت به این روش ها بحث بهبود کیفیت و جواب قابل قبول از آرمایش را تلقی می کند از آن دسته که در آزمایش صورت میگیرد مابه چند بخش از این آزمایش ها اشاره میکنیم
تعیین درصد رطوبت خاک
دانه بندی خاک به روش الک کردن
آزمایش حدروانی
آزمایش حد خمیری

                 

Leave a Reply